top of page

Privacy

Waarborgen privacy

BAMBU LIVING geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. BAMBU LIVING is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BAMBU LIVING. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://bambu-living.nl te gebruiken of een product uit de webshop aan te schaffen, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Ons e-mailadres is contact@bambu-living.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BAMBU LIVING verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bambu-living.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BAMBU LIVING verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- BAMBU LIVING analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- BAMBU LIVING verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BAMBU LIVING deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  • Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens, adresgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. We verwachten van onze externe partijen dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

  • Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van IDEAL. Hierbij wordt uw naam, adresgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer verwerkt. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  • Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
    beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst bewaren we de persoonsgegevens 2 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BAMBU LIVING gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen en een e-mail sturen naar contact@bambu-living.nl. Daarnaast heeft u in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BAMBU LIVING. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Dit wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging e-mailen naar contact@bambu-living.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

BAMBU LIVING vindt de bescherming van uw gegevens erg belangrijk. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@bambu-living.nl.

 

bottom of page